fbpx
Close

Cách Đọc Phân Số Trong Tiếng Anh

Một phân số gồm hai phần: tử số (numerator), và mẫu số (denominator)
– Muốn đọc phân số ta dùng SỐ ĐẾM CHO TỬ SỐSỐ THỨ TỰ CHO MẪU SỐ
– Nếu tử số là 1 thì mẫu số ở số ít. Nếu tử số lớn hơn 1 thì mẫu số ở số nhiều (thêm “s”)
Ví dụ:
     1/6: one – sixth
     3/5: Three – fifths
Khi tử số có hai chữ số trở lên hoặc khi mẫu số có ba chữ số trở lên thì:
Tử số dùng SỐ ĐẾM
Mẫu số đọc TỪNG SỐ MỘT tử số và mẫu số ta dùng “OVER”
Ví dụ:
    15/73: Fifteen over seven three
    6/122: six over one two two
Các trường hợp ngoại lệ:
    1/2: one (a) half
    1/4: one (a) quarter hoặc one fourth
    2/100: two percent

Related Posts

Tốt hơn mỗi ngày cùng Elsa Speak